Ikona lupy
Ikona lupy
Ikona markera mapy
Ikona lupy
Ikona lupy

Regulamin serwisu internetowego
www.weselemarzen.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.weselemarzen.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).

 2. Serwis Internetowy ma charakter informacyjny. Jego społeczność tworzą przede wszystkim osoby przygotowujące się do organizacji przyjęć weselnych (dalej jako ,,Pary młode’’), poszukujące usług z tym związanych, a także Przedsiębiorcy oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, świadczący usługi związane z przyjęciami weselnymi, (dalej jako: ,,Ogłoszeniodawcy’’), którzy prezentują informację o świadczonych przez siebie usługach na stronie Serwisu, poprzez dodawanie ogłoszeń (dalej zwanych ,,Ogłoszeniami’’). 

 3. Serwis nie jest miejscem zawierania jakichkolwiek umów między Użytkownikami, w szczególności między Parami młodymi a Ogłoszeniodawcami. Wszelkie informacje prezentowane w Serwisie przez Ogłoszeniodawców nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Usługodawca nie pośredniczy ani nie pomaga w zawieraniu umów między Użytkownikami, a jedynie udostępnia funkcjonalności za pośrednictwem których Ogłoszeniodawcy mogą prezentować informacje o świadczonych przez siebie usługach, natomiast Pary młode mogą je przeglądać.

 4. Serwis Internetowy prowadzony jest przez TEAM EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01 - 001 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000862596, NIP 5272937953, REGON 387198427, o kapitale zakładowym w wysokości: 50 000,00 zł (zwanej dalej ,,Usługodawcą’’).

 5. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:

  a. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: kontak@weselemarzen.pl

  b. korespondencyjnie pod adresem: ul. Aleja Jana Pawła II 43A/37B;

  c. telefonicznie pod numerem: +48 697 999 492;

  d. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

  6. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.weselemarzen.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

  7. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.

  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

  9. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, Usługi, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

  10. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

  11. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych określone są w Regulaminie Ogłoszeniodawcy.

  II. DEFINICJE

  Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

  Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.weslemarzen.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę, sposobu korzystania z tych Usług, a także Ogłoszenia udostępnione przez Ogłoszeniodawców w ramach Serwisu;

  Usługodawca – TEAM EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01 - 001 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000862596, NIP 5272937953, REGON 387198427, o kapitale zakładowym w wysokości: 50 000,00 zł;

  Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznał zdolność prawną, którzy mogą korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

  Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta w Serwisie. Podczas Rejestracji Użytkownik wypełnia pola interaktywnego formularza oznaczone jako obowiązkowe oraz wysyła go do Usługodawcy za pomocą przycisku znajdującego się pod formularzem;

  Konsultant – pracownik Usługodawcy, który niezwłocznie, nie później niż w ciągu …… Dni roboczych, odpowiada na pytania zadane przez Pary młode poprzez formularz kontaktowy. Pytania związane są z tematyką Serwisu oraz zamieszczonymi w nim Ogłoszeniami. Konsultant w szczególności może pomóc w znalezieniu Ogłoszenia, którym zainteresowany jest Użytkownik.

  Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań wskazanych w Regulaminie, Regulaminie Ogłoszeniodawcy oraz bezpośrednio na stronie Serwisu. Zakres działań, które Użytkownik może wykonać oraz funkcjonalności dostępne w ramach Konta mogą się różnić w zależności od rodzaju założonego Konta. Usługodawca oferuje możliwość założenia dwóch rodzajów Kont, dedykowanych dla Par młodych oraz Ogłoszeniodawców, zwanych dalej odpowiednio ,,Kontem Pary młodej’’ oraz ,,Kontem Ogłoszeniodawcy’’;

  Para młoda – osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, poszukujące usług związanych z przygotowaniem przyjęcia weselnego, które w tym celu dokonały Rejestracji w Serwisie, posiadają aktywne Konto Pary młodej i mogą korzystać z Usług dedykowanych Parze młodej, na zasadach określonych w pkt IV Regulaminu, w szczególności takich jak przeglądanie Ogłoszeń dodanych do ulubionych oraz tworzenia notatek do Planera ślubnego;

  Ogłoszeniodawca  – Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który dokonał Rejestracji w Serwisie, posiada aktywne Konto Ogłoszeniodawcy i może korzystać z Usług dedykowanych zarówno wszystkim Użytkownikom jak i tylko Ogłoszeniodawcom, na zasadach określonych odpowiednio w niniejszym Regulaminie jak i Regulaminie Ogłoszeniodawcy, w szczególności Usług takich jak zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie;

  Ogłoszenie – publikacja zawierająca informacje o usługach świadczonych przez Ogłoszeniodawcę poza Serwisem. Publikacja zawiera w szczególności informacje takie jak: dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy oraz informacje o zakresie usług świadczonych przez Ogłoszeniodawcę. Ogłoszenie jest tworzone, dodane i prezentowane na stronie Serwisu przez Ogłoszeniodawcę na zasadach określonych w Regulaminie Ogłoszeniodawcy. Treści zawarte w Ogłoszeniu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

  Poradnik – zakładka dostępna na stronie Serwisu, zawierająca treści publikowane przez Usługodawcę, związane z charakterem i tematyką Serwisu;

  Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

  Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;

  Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną i zakupu usług, o których mowa w Regulaminie Ogłoszeniodawcy jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  Regulamin – niniejszy dokument;

  Regulamin Ogłoszeniodawcy – odrębny dokument regulujący zasady korzystania z Serwisu przez Ogłoszeniodawcę, zamieszczony na stronie Serwisu pod następującym linkiem: …………………………… .

  Umowa o świadczenie Usług/Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

  III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności takich jak: możliwość przeglądania treści Serwisu, czy zakładania Konta.

  2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

  3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

  o urządzenie z dostępem do Internetu,

  o dostęp do poczty elektronicznej,

  o najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

  o program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

  4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

  IV. USŁUGI

  1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Ogłoszeniodawcy.  

  2. Usługi odpłatne są świadczone wyłącznie na rzecz Ogłoszeniodawców. Warunki i zasady  świadczenia Usług płatnych na rzecz Ogłoszeniodawców określa Regulamin dla Ogłoszeniodawców.

  3. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu, nieposiadającym Konta korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:

  a. przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym, m.in. w postaci informacji o usługach świadczonych przez Ogłoszeniodawców poza stroną Serwisu, treści zawartych w zakładce Poradnik oraz pozostałych informacji tematycznie związanych z charakterem Serwisu,

  b. założenie i prowadzenie Konta,

  c. wyszukiwanie Ogłoszeń w przeznaczonej do tego wyszukiwarce, zwanej dalej ,,Wyszukiwarką’’,

  d. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;

  e. przekierowania na zewnętrzne social media m.in.: Facebooka oraz Instagrama,

  f. odtwarzania filmów YouTube;

  g. dodawania komentarzy pod treściami dodanymi w ramach zakładki Poradnik;

  h. świadczenia Usługi Newsletter.

  4. Użytkownicy posiadający Konto Pary Młodej, po zalogowaniu się do niego mogą korzystać z następujących bezpłatnych Usług:

  a. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Konsultantem;

  b. dodania Ogłoszeń ,,Do ulubionych’’;

  c. przeglądania planera ślubnego (dalej jako ,,Planer’’) i dodawanie notatek do poszczególnych pozycji dodanych w Planerze;

  d. korzystania z wewnętrznego czatu oraz przeglądania wiadomości wymienianych pomiędzy Parą młodą a Ogłoszeniodawcą.

  5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na:

  a. przeglądaniu treści ogólnodostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,

  b. założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika,

  c. wyszukiwaniu Ogłoszeń w Wyszukiwarce, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników wyszukiwania;

  d. udostępnianiu interaktywnych formularzy umożliwiających Użytkownikom kontakt z Konsultantem lub Ogłoszeniodawcą, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pomocą formularza;

  e. przekierowaniu na zewnętrzne social media, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku z ikoną danego portalu społecznościowego i przekierowaniu na jego stronę,

  f. odtwarzaniu filmów YouTube, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zatrzymania odtwarzania filmu lub zamknięcia strony Serwisu;

  g. dodawaniu komentarzy pod treściami dodanymi w ramach zakładki Poradnik, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania komentarza;

  h. Użytkownik dodając wypowiedzi w ramach komentarza, oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu Internetowego. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83);

  i. Świadczeniu Usługi Newsletter, polegającej na tym, że Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji;

  j. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Konsultantem, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pomocą formularza;

  k. dodaniu Ogłoszeń ,,Do ulubionych’’, polegającej na dodaniu Ogłoszeń do listy ulubionych, przez Użytkownika zalogowanego, którą Użytkownik może również przeglądać w ramach Konta, po zalogowaniu się. Umowa o świadczenie Usługi ,,Do ulubionych’’ oraz przeglądania listy ,,Do ulubionych’’ jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu odpowiednio z chwilą usunięcia Ogłoszeń z listy ulubionych bądź zakończenia sesji przeglądarki przez Użytkownika;

  l. przeglądaniu Planera ślubnego i dodawaniu notatek do poszczególnych pozycji dodanych w Planerze, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu odpowiednio z chwilą dodania treści notatki lub zamknięcia strony internetowej Serwisu. Dodane w ramach Usługi notatki nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji;

  m. kontaktowania się z Ogłoszeniodawcą za pośrednictwem czatu, poprzez wysyłanie i otrzymywanie wiadomości. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego czatu umożliwiającego Parze młodej kontakt z Ogłoszeniodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Parę młodą okna czatu bądź opuszczenia strony Serwisu Internetowego;

  n. przeglądaniu wiadomości wymienionych pomiędzy Parą młodą a Ogłoszeniodawcą, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia strony internetowej Serwisu.

  6. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

  V. KONTO

  1. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.

  2. Usługodawca umożliwia założenie dwóch rodzajów Kont – Konta Par młodych oraz Konta Ogłoszeniodawcy. Ogłoszeniodawca może korzystać z Konta Ogłoszeniodawcy na zasadach określonych w Regulaminie dla Ogłoszeniodawcy.

  3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.  

  4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

  5. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Konta ma możliwość uzupełnienia danych w nim wskazanych.

  6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji oraz dane edytowane przez Użytkownika dobrowolnie po Rejestracji.

  7. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych Usług w nim świadczonych może wymagać od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego. Usługi wymagające Rejestracji Konta opisane są w pkt IV ppkt 4 powyżej oraz w Regulaminie Ogłoszeniodawcy.  

  8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

  9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. Więcej informacji dotyczących natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy zostało wskazanych w pkt. VI Regulaminu.

  VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

  1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.

  1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy. Pozostałe przypadki, kiedy ustawowe prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone, wskazane są w rat. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

  2. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

  3. Powyższe zapisy zawarte w niniejszym pkt dotyczące Konsumentów, stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

  4. Użytkownik jest zobowiązany do:

  a. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;

  b. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;

  c. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;

  d. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  5. Użytkownik może korzystać z treści prezentowanych w Serwisie bądź w inny sposób otrzymanych od Usługodawcy lub innych Użytkowników jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.

  6. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

  7. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych, w Koncie lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

  a. naruszać godności ludzkiej;

  b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

  c. zawierać treści pornograficznych;

  d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

  e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

  f. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

  8. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach:

  a. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;

  b. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;

  c. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;

  d. w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.

  9. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

  b. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  VII. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

  2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres ul. Aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01 – 001 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: patryk.malinowski2020@gmail.com lub telefonicznie pod numerem +48 697 999 492.

  3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

  4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

  VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

  2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

  3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

  5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument ani Przedsiębiorca na prawach konsumenta, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

  6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie.

  7. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.  REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DLA OGŁOSZENIODAWCÓW – WWW.WESELEMARZEN.PL


  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Ogłoszeniodawców, za pośrednictwem serwisu internetowego www.weselemarzen.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).

  2. Serwis Internetowy prowadzony jest przez TEAM EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01 - 001 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000862596, NIP 5272937953, REGON 387198427, o kapitale zakładowym w wysokości: 50 000,00 zł (zwaną dalej ,,Usługodawcą’’).

  3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:

  a. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: kontakt@weselemarzen.pl

  b. korespondencyjnie pod adresem: ul. Aleja Jana Pawła II 43 A/37 B;

  c. telefonicznie pod numerem: +48 697 999 492

  d. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

  4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.weselemarzen.pl, w sposób umożliwiający Ogłoszeniodawcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Ogłoszeniodawca.

  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu www.weselemarzen.pl (dalej również jako: ,,Regulamin serwisu”), dostępnego na stronie Serwisu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu serwisu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin. Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w regulaminie Serwisu.

  II. DEFINICJE

  Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

  Pakiet Podstawowy - dostępny jest dla Ogłoszeniodawców posiadających Konto, którzy nie zakupili Pakietu Premium. Pakiet podstawowy jest aktywny przez cały okres posiadania i prowadzenia Konta. Usługi dostępne w ramach Pakietu Podstawowego, opisane są w pkt IV niniejszego Regulaminu.

  Pakiet Premium – pakiet w ramach którego Ogłoszeniodawcy mogą korzystać z Usług płatnych opisanych w pkt V niniejszego Regulaminu. Za pośrednictwem Pakietu Premium Ogłoszeniodawca może korzystać z dodatkowych usług, które nie są dostępne w Pakiecie Podstawowym, w szczególności możliwości zakupienia Punktów pozycjonujących. Przedmiotowy zakres Pakietu Premium, prezentowany jest w jego opisie na stronie Serwisu. Pakiet Premium jest aktywny przez okres czasu wybrany przez Ogłoszeniodawcę przy jego zakupie, spośród prezentowanych rodzajów Pakietu. Zakup Pakietu Premium odbywa się na zasadach określonych w pkt VIII niniejszego Regulaminu.

  Ogłoszeniodawca  – Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który dokonał Rejestracji w Serwisie, posiada aktywne Konto Ogłoszeniodawcy i może korzystać z Usług dedykowanych zarówno wszystkim Użytkownikom jak i tylko Ogłoszeniodawcom, na zasadach określonych odpowiednio w niniejszym Regulaminie jak i Regulaminie Ogłoszeniodawcy, w szczególności Usług takich jak zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie;

  Regulamin – niniejszy dokument;

  Zamówienie – oświadczenie woli Ogłoszeniodawcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług wskazanych w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w pkt VIII.

  III. KONTO OGŁOSZENIODAWCY

  1. Zasady świadczenia Usługi założenia i prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w Regulaminie Serwisu i znajdują one swoje zastosowanie również w stosunku do Ogłoszeniodawcy.

  2. W przypadku Ogłoszeniodawcy będącego Przedsiębiorcą czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu tego Ogłoszeniodawcy.

  3. Ogłoszeniodawca posiadający Konto może w jego ramach dodawać i prezentować treści zgodne z niniejszym Regulaminem, informacjami w Serwisie, jak również jego charakterem i specyfiką, w szczególności dane dotyczące swojej działalności, dane kontaktowe, opisy dotyczące swojej działalności, informacje dotyczące zakresu usług świadczonych przez siebie poza Serwisem, logo, zdjęcia, filmy prezentowane m.in. w serwisach takich jak YouTube lub Vimeo lub inne treści dotyczące wykonywanej przez niego działalności, których dodanie uzależnione jest od wykupienia Pakietu Premium.

  4. Treści, o których mowa w ppkt 3 powyżej prezentowane są w formie publicznie dostępnej na stronie Serwisu przez cały czas trwania Umowy o prowadzenie Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie.  Ogłoszeniodawca oświadcza, że posiada do prawo do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej lub posiada właściwą licencję pozwalającą mu na korzystanie z tych treści.

  IV. USŁUGI BEZPŁATNE

  1. Usługodawca świadczy na rzecz Ogłoszeniodawców odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Serwisu.

  2. W ramach Pakietu Podstawowego, Usługodawca umożliwia Ogłoszeniodawcom korzystanie z bezpłatnych Usług, polegających na:

  a. dodawaniu i prezentowaniu Ogłoszeń na stronie Serwisu,

  b. zapisaniu szkicu roboczego Ogłoszenia oraz jego edycji,

  c. edycji dodanego Ogłoszenia,

  d. przeglądaniu dodanych Ogłoszeń,

  e. korzystaniu z wewnętrznego czatu oraz przeglądaniu wiadomości otrzymanych w ramach czatu.

  3. Ogłoszeniodawca, w celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Ogłoszenia, korzysta z interaktywnego formularza, za pośrednictwem którego wypełnia pola oznaczone jako obowiązkowe. W ramach formularza Ogłoszeniodawca może m.in. wybrać kategorie, w której mieści się zakres usług świadczonych przez niego poza Serwisem, dodać województwa w ograniczonej ilości, na terenie których świadczy swoje usługi, zatytułować Ogłoszenie, dodać opis, zdjęcia oraz filmy, zgodnie z limitami określonymi na stronie Serwisu. Ogłoszeniodawca samodzielnie ustala treści jakie zamieści w Ogłoszeniu. Treści powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

  4. Umowa o świadczenie Usługi dodania Ogłoszenia, zawierana jest na czas nieoznaczony, z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Publikuj’’ i ulega rozwiązaniu z chwilą samodzielnego usunięcia Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę lub usunięcia Konta Ogłoszeniodawcy.

  5. Przed dodaniem Ogłoszenia, Ogłoszeniodawca może zapisać jego szkic, który później może edytować. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi polegającej na zapisaniu szkicu Ogłoszenia oraz jego edycji, Ogłoszeniodawca korzysta z interaktywnego formularza, na takich samych zasadach, jak opisane w ppkt 3 powyżej.

  6. Umowa o świadczenie Usługi zapisania szkicu Ogłoszenia oraz jego edycji, zawierana jest na czas oznaczony,  i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia odpowiednio przycisku ,,Zapisz jako szkic’’ lub ,,Publikuj’’, w zależności do tego, czy Ogłoszeniodawca chce jedynie zapisać szkic lub edytowane zmiany, czy dodać Ogłoszenie.

  7. Ogłoszeniodawca może przeglądać dodane przez siebie Ogłoszenia, w specjalnie dedykowanej temu zakładce. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania dodanych Ogłoszeń zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wylogowania się z Konta Ogłoszeniodawcy lub zamknięcia przez Ogłoszeniodawcę strony internetowej Serwisu.

  8. Ogłoszeniodawca może kontaktować się z Parami młodymi za pośrednictwem czatu, poprzez wysyłanie i otrzymywanie wiadomości. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego czatu umożliwiającego Ogłoszeniodawcom kontakt z Parami młodymi jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Ogłoszeniodawcę okna czatu bądź opuszczenia strony Serwisu Internetowego.

  9. Poza Usługami, opisanymi powyżej, dedykowanymi tylko dla Ogłoszeniodawców, Ogłoszeniodawcy, mogą korzystać również z bezpłatnych Usług dedykowanych dla wszystkich Użytkowników Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.


  V. USŁUGI PŁATNE

  1. Ogłoszeniodawcy, którzy zakupili Pakiet Premium, mogą korzystać z następujących płatnych Usług:

  a. przeglądania informacji o pozycji dodanego Ogłoszenia w danym województwie, do którego Ogłoszenie zostało przypisane;

  b. podwyższeniu pozycji Ogłoszenia, poprzez użycie zakupionych punktów pozycjonujących (dalej jako ,,Punkty pozycjonujące’’/,,Punkty’’); szczegółowe informacje dotyczące Usługi i Punktów znajdują się w pkt VI poniżej.

  c. otrzymywania powiadomień na adres e-mail wskazany w ramach Konta, dotyczących m.in. otrzymanej wiadomości w ramach czatu od Pary młodej lub dodaniu nowej opinii przez Użytkownika;

  d. przeglądania automatycznie wygenerowanych faktur wystawionych przez Usługodawcę Ogłoszeniodawcy oraz możliwość pobrania ich w formacie .pdf;

  e. przeglądania listy opinii wystawionych przez Użytkownika oraz możliwość udzielenia odpowiedzi na wystawioną opinię;

  f. dodawania linku do swojej strony internetowej, związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową związaną z branżą weselną i prezentowania go w Ogłoszeniu;

  g. przeglądania zakładki ,,Ranking’’, wskazującej na którym miejscu pośród innych Ogłoszeń znajduje się dane Ogłoszenie w danej kategorii i województwie.

  10. Ogłoszeniodawca może przeglądać informacje o pozycji danego Ogłoszenia w ramach danego województwa, do którego Ogłoszenie zostało przypisane w specjalnie dedykowanej zakładce ,,Promowanie’’. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu pozycji Ogłoszeń zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wylogowania się z Konta Ogłoszeniodawcy lub zamknięcia przez Ogłoszeniodawcę strony internetowej Serwisu.

  2. Ogłoszeniodawca może skorzystać z ustawień Konta w specjalnie dedykowanej zakładce, polegających na otrzymywaniu powiadomień na wskazany przez siebie w ramach Konta adres poczty elektronicznej, dotyczących m.in. nowo otrzymanej wiadomości w ramach czatu lub nowo opinii, dodanej przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi otrzymywania powiadomień zawierana jest na czas nieoznaczony, w momencie zapisania ustawień za pośrednictwem dedykowanego przycisku i ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania ustawień polegających na wyłączeniu funkcji otrzymywania powiadomień i zapisania zmian za pomocą dedykowanego przycisku.

  3. Ogłoszeniodawca może przeglądać faktury wygenerowane przez Usługodawcę, które wyświetlane są w specjalnie dedykowanej zakładce. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania faktur zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia zakładki, wylogowania się z Konta Ogłoszeniodawcy lub zamknięcia przez Ogłoszeniodawcę strony internetowej Serwisu.

  4. Ogłoszeniodawca może pobrać faktury, o których mowa w ppkt 3 powyżej. Umowa o świadczenie Usługi pobierania faktur zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku dedykowanego pobraniu pliku w formacie pdf.

  5. Ogłoszeniodawca ma możliwość przeglądania listy opinii wystawionych przez Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wylogowania się z Konta Ogłoszeniodawcy lub zamknięcia przez Ogłoszeniodawcę strony Serwisu.

  6. Ogłoszeniodawca może odpowiedzieć na opinie wystawione przez Użytkownika, o których mowa w ppkt 5 powyżej, poprzez zamieszczenie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się do wystawionej opinii. Ogłoszeniodawca dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu odpowiedzi na opinię, o której mowa w niniejszym ppkt, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania odpowiedzi.

  7. Odpowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu internetowego.

  8. Poprzez zamieszczenie odpowiedzi Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

  9. Ogłoszeniodawca może dodać interaktywny link do swojej strony internetowej, związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową związaną z branżą weselną, której dotyczą dodawane Ogłoszenia. W tym celu Ogłoszeniodawca zamieszcza link w specjalnie dedykowanym miejscu, na etapie dodawania Ogłoszenia. Umowa o świadczenie Usługi dodawania i wyświetlania linku zawierana jest na czas nieoznaczony w momencie dodania Ogłoszenia z poprawnie dodanym linkiem i ulega rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia Pakietu Premium.

  10. Ogłoszeniodawca może przeglądać bardziej szczegółowe informacje dot. pozycji danego Ogłoszenia na liście Ogłoszeń w ramach zakładki ,,Ranking’’, niż te, które wskazane są w zakładce ,,Promowanie’’. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu zakładki ,,Ranking’’ zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wylogowania się z Konta Ogłoszeniodawcy lub zamknięcia przez Ogłoszeniodawcę strony internetowej Serwisu.

  11. Ogłoszenia dodawane przez Ogłoszeniodawców korzystających z Pakietu Premium mogą być dodawane przez Pary młode do ich Planerów ślubnych, na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.

  VI. PUNKTY POZYCJONUJĄCE

  1. Dodane przez Ogłoszeniodawców Ogłoszenia wyświetlają się na stronie na liście Ogłoszeń w kolejności losowej, za wyjątkiem Ogłoszeń, których pozycja na liście Ogłoszeń została podwyższona za pomocą Punktów pozycjonujących.

  2. Pozycja Ogłoszenia może zostać podwyższona za pomocą Punktów pozycjonujących, jedynie przez Ogłoszeniodawcę korzystającego z Pakietu Premium.

  3. Ogłoszeniodawca może zakupić Punkty pozycjonujące w pakiecie lub pojedynczo, zgodnie z informacjami wskazanymi na stronie Serwisu, na zasadach zakupu określonych w pkt VIII poniżej.

  4. Punkty pozycjonujące mogą zostać wykorzystane w każdym czasie w okresie ważności Pakietu Premium, w trakcie trwania którego zostały zakupione.

  5. Jeżeli Punkty pozycjonujące nie zostaną wykorzystane zgodnie z ppkt 4 powyżej, Punkty zakupione przez Przedsiębiorców przepadają. W przypadku Przedsiębiorców na prawach konsumenta, Usługodawca zwraca uiszczoną kwotę za zakupione Punkty pozycjonujące na rachunek bankowy wskazany przez Ogłoszeniodawcę, będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Zwrot pełnych kosztów następuje na podany przez Ogłoszeniodawcę numer konta bankowego, w terminie 14 dni, od podania  przez Ogłoszeniodawcę informacji o numerze konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot.

  6. W celu podwyższenia pozycji danego Ogłoszenia, polegającego na wykorzystaniu Punktów, Ogłoszeniodawca powinien skorzystać z interaktywnego formularza, znajdującego się w odpowiedniej zakładce, dedykowanej podwyższeniu pozycji Ogłoszenia.

  7. W pierwszej kolejności Ogłoszeniodawca powinien wskazać w formularzu, na którym miejscu na liście ma znajdować się Ogłoszenie. Ogłoszeniodawca, za pośrednictwem przelicznika Punktów, może przeliczyć ile Punktów potrzebuje, aby podwyższyć pozycję Ogłoszenia na wskazane przez siebie miejsce. Ogłoszeniodawca powinien nacisnąć odpowiedni przycisk dedykowany przeliczeniu.

  8. Po wybraniu miejsca na liście, Ogłoszeniodawca podwyższa pozycję Ogłoszenia poprzez dokonanie płatności Punktami, za pośrednictwem dedykowanego przycisku.

  9. Z zastrzeżeniem ppkt 10 poniżej, po opłaceniu miejsca na liście Ogłoszeń za pośrednictwem Punktów, Ogłoszenie widnieje na wykupionym miejscu przez 30 dni.

  10. Ogłoszeniodawca posiada gwarancję wykupionego miejsca na liście, do czasu wykupienia tego miejsca przez innego Ogłoszeniodawcę za wyższą liczbę Punktów wskazaną przez przelicznik.

  VII. WYŚWIETLANIE OGŁOSZENIA

  1. Każde dodane Ogłoszenie może zostać przypisane do ograniczonej ilości województw (dalej jako ,,Województwo’’) wskazanej na stronie Serwisu. Ogłoszeniodawca samodzielnie wybiera do jakich województw Ogłoszenie ma zostać przypisane.

  2. Przypisanie Ogłoszenia do danego województwa, oznacza, że Ogłoszenie to wyświetli się na liście wyszukanych Ogłoszeń, po wybraniu przez Użytkownika danego województwa, za pośrednictwem interaktywnej Wyszukiwarki Ogłoszeń, na zasadach opisanych w Regulaminie Serwisu.

  3. Zarówno w ramach Pakietu Podstawowego jak i Pakietu Premium Ogłoszeniodawca może dodać Ogłoszenie, do którego będzie przypisana większa ilość Województw, niż wskazana limitem. W tym celu Ogłoszeniodawca może wykupić większą liczbę Województw lub wszystkie pozostałe, niewybrane Województwa.  

  4. W celu zakupu Województw Ogłoszeniodawca powinien skorzystać ze specjalnie dedykowanego formularza znajdującego się na stronie Serwisu, za pośrednictwem którego może wskazać liczbę województw, którą chce zakupić. Zakup Województw odbywa się na zasadach wskazanych w pkt VIII poniżej.

  VIII. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

  1.
 6.